Kategoria: Uutiset

PIKADUUNI ONTEHOKAS VÄYLÄ ENSIMMÄISEEN TYÖKOKEMUKSEEN

Nuori ansaitsee ensimmäisen työkokemuksen

  • VMP:n Pikaduunilla kuka tahansa voi olla työllistäjä

VMP panostaa nuorten työllistämiseen monin eri tavoin. Esimerkki uudenlaisista palveluista on VMP Pikaduuni, joka tarjoaa yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille mahdollisuuden työllistää nuoria erimittaisiin työjaksoihin kesän aikana. Lisäksi palvelussa tarjotaan nuorille tärkeää työelämävalmennusta, joka tähtää tulevaisuudessa kaikkien työurien edistämiseen.

VMP Pikaduunin kautta kenellä tahansa on mahdollisuus työllistää paikallinen nuori, vaikka taloyhtiöön tai omaan perheeseen. Pikaduuni hoitaa työllistäjän puolesta kaikki työnantajan velvollisuudet ja madaltaa näin työllistämisen kynnystä merkittävästi. Vuosien aikana Pikaduunin toimintamalli on luonut ja löytänyt tuhansille nuorille ensimmäiset kesätyöpaikat. 

Nuorten työllistymisen esteenä on monesti työkokemuksen puuttuminen, johon tarjotaan täsmäapua. Ammattilaisten tuki ensimmäisen kesätyön hakemisessa antaa nuorelle myös tärkeitä työelämätaitoja, joilla rakennamme yhteiskuntaan osaavia tekijöitä tuleville vuosille. Käyttäytyminen työhaastattelussa sekä työpaikalla, aikataulujen noudattaminen sekä vastuun kantaminen ja ottaminen ovat opeteltavia vahvuuksia matkalla syvempään ammatilliseen osaamiseen.

”Kampanja on useina vuosina todistanut, että nuoret ovat erittäin motivoituneita työntekijöitä. Vastoin ennakkoluuloja, nuorten avoin asenne on esimerkillinen. Nuorelle kaikki työ on merkityksellistä ja he ottavat vastaan erilaisia työtarjouksia avoimin mielin”, todistaa VMP Pikaduunin projektipäällikkö Tero Kuusela.

Nuorten työllistämistä ja tulevaisuuden työntekijöiden kasvattamista on painotettu VMP:n strategiassa. Modernit ja joustavaan työelämään tähtäävät ratkaisut ovat elintärkeitä työelämän murroksessa, jossa uusia työntekijöitä tarvitaan jatkuvasti entistä kipeämmin. Toistaiseksi kampanja pyörii vain valituilla paikkakunnilla, koska kampanjan toteuttamisen mahdollistavat kaupunkien ja kuntien kesätyöllistämistukikäytänteet poikkeavat paikkakuntien välillä huomattavasti. Pikaduunin konsepti on saanut positiivisen vastaanoton ja VMP:llä on kova halu laajentaa kesätyökampanjaa entistä mittavammin koko Suomeen.

Kampanjassa mukana olevat paikkakunnat sekä tietoa eri paikkakuntien hinnoittelusta löydät sivulta https://pikaduuni.fi/. Työllistäjäksi ehtii lähteä mukaan vielä tällekin kesää; osallistumaan pääset näppärästi täyttämällä hakemuksen osoitteessa https://pikaduuni.fi/ilmoita-kesaduuni/ tai ottamalla meihin suoraan yhteyttä.

Lisätietoja:

Jonna Saarinen

Projektipäällikkö

VMP Pikaduuni

Mannerheimintie 20 A 3. Kerros

00100 Helsinki

 

050 514 3003

jonna.saarinen@vmp.fi

www.pikaduuni.fi

www.vmp.fi

 

Lue lisää aiheesta:

https://pikaduuni.fi/blogiarkisto/

https://www.vmpgroup.fi/lehdistotiedotteet/vmp-tyollisti-tuhat-alaikaista-nuorta-kesatoihin/

TYÖLLISTÄ TAIDOLLA -HANKE

VMP Urapalvelu pärjäsi hienosti Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailutuksessa ja pääsi yhdeksi palveluntuottajaksi kaikilla 15 ELY -alueella. Kaikkiaan hankkeeseen valittiin kymmenen tahoa, jotka palvelua tuottavat. Työllistä taidolla -hankkeen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja sparrata pieniä kasvuyrityksiä ensimmäisissä rekrytoinneissa.

Palvelussa tehdään ensin alkukartoitus, jossa selvitämme yrityksen liiketoiminnallisen tilanteen ja millaiset kasvunäkymät yrityksellä olisi työllistämisen tai työn hankkimisen kautta. Seuraavassa vaiheessa annamme henkilökohtaista neuvontaa ja teemme käytännöllisen etenemissuunnitelman. Palvelun lopuksi käymme vielä läpi loppusparrauksen, jossa varmistetaan yrityksen valmiudet hankkia itsenäisesti työvoimaa. Palvelu on osallistuville yrityksille ilmainen. Sopimuskausi on 15.5.2019 – 31.12.2020, ja tämän lisäksi optio yhteen lisävuoteen.

Aiempien kokemusten pohjalta pienillä yrityksillä tai aloittelevilla yrittäjillä voi olla epävarmuutta ja huolia työvoiman hankkimiseen liittyen. He saattavat pohtia esim. paljonko rekrytointi maksaa, mitä jos työntekijä ei sovikaan yritykseen, mitä jos työtä ei riitä jatkuvasti tai osaanko hoitaa kaikki työnantajan velvollisuudet oikein. Palvelusta saa konkreettisia neuvoja työnantajana toimimiseen.

-VMP:llä on pitkä kokemus työnvälityksestä, yrittäjyydestä ja työvoiman rekrytoinnista kaikkialla Suomessa. Koemme siksi olevamme pienille kasvuhakuisille yrityksille paras kumppani ja mentori, kun he alkavat miettiä ensimmäisiä rekrytointeja. Työvoiman oikeanlaisella lisäämisellä, sekä rekrytointien onnistumisella on suuri merkitys yrityksen kasvun kannalta ja haluamme ehdottomasti olla auttamassa maamme yrittäjiä onnistumaan. Pienten yritysten kasvuedellytyksien varmistaminen tukee myös Suomen tavoitetta nostaa työllisyysastetta – toteaa VMP Urapalveluiden liiketoimintajohtaja Heikki Ruohonen.

Työllistä taidolla on valtakunnallinen Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-toimiston rahoittama ja hallinnoima hanke. Palvelulla pyritään tukemaan yritysten vakaata kasvua tarjoamalla maksutta tietoa ja neuvontaa työnantajuudesta ja työn hankkimisen eri muodoista, sekä helpottamaan sopivien osaajien etsimistä.

Palvelun tarjoaa TE-toimisto, mutta sen toteutuksesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti viidellätoista eri ELY-alueella.

YKSILÖLLINEN VALMENNUS JOHTAA YHTEISKUNTAVASTUULLISEEN TYÖLLISTÄMISEEN

 

Työllisyyspalveluiden kehittäminen ja 75 prosentin työllisyysasteen tavoittelu tarvitsee uudenlaisia kumppanuuksia ja rohkeaa yhteistyötä. VMP on kärkijoukoissa mukana uudistamassa henkilöstöpalvelualaa kohti yhteiskuntavastuullista toimintaa ja kestävää työllistämistä.

VMP tekee kehitystyötä Tule töihin -hankkeessa, jossa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluita. Tässä muutama konkreettinen esimerkki miten olemme onnistuneet.

Uudenlaiset kumppanuudet toteutuneet ja tuoneet onnistumisia

Tule töihin -hankkeessa rakennetaan uusien kumppanien kanssa yhteistyötä. Pääkumppaneina hankkeessa ovat Uudenmaan TE-toimisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhtenä isona onnistumisena nähdään valmennuksen kehittäminen yhdessä TE-palveluiden ammattilaisten kanssa, sillä toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edellytyksiä palveluprosessin parantamiselle.

Yhteistyö on tuonut arvokasta tiedonvaihtoa asiakkaiden tarpeista sekä lisännyt ammattilaisten osaamista puolin ja toisin.

Jo tähän mennessä on havaittu, että yhteistyö on vienyt eteenpäin palveluiden laatua sekä asiakasohjausta viranomaistahon ja yksityisen palvelutuottajan välillä. Hankkeessa on pystytty tunnistamaan myös keskeisiä haasteita tai esteitä työllistymiselle. Pääkaupunkiseudulla keskeinen väylä asiakkaalle ilmoittautua valmennukseen on infotilaisuus. Näitä infotilaisuuksia on tarkoitus palvelumuotoilun keinoin kehittää, jotta valmennuksesta hyötyvät työnhakijat löytävät palveluun. Yhtenä haasteena työllistymiselle voi olla työnhakijan puutteelliset IT-taidot tai jopa laitteiden puute. Tähänkin asiaan etsitään parhaillaan toimivaa ratkaisua yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Uusi kohderyhmä ja uusi valmennustapa testissä

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston palvelulinjalta 3, joka on tuetun työllistymisen palvelulinja.  Asiakkaat tarvitsevat työllistymiseensä tukea vaihtelevasti. Pitkäkestoista, vaativampaa työllistymisen tukea tarvitsevan kohdalla valmennuksessa on olennaista valmennuksen sisältöjen sovittaminen tarpeeseen. Se on myös resurssien kannalta järkevää. Valmennuksen tulee olla yksilöllistä, jotta asiakas ei vain siirry massapalvelusta toiseen, vaan saa sen sijaan työllistymiseen konkreettista tukea yksilöllisen palvelun avulla. Tästä syystä valmennuksen sisältöjä ja prosessia rakennetaan hankkeessa asiakaslähtöisesti.

Valmennuksen suunnitteluun on ammennettu osaamista myös sosiaalipuolen työllistymistä tukevista palveluista, joissa korostuu yksilöllinen, pitkäaikaisempi tuki sekä palvelutarpeen tunnistaminen.

Valmennukset ovat käynnistyneet vuoden 2019 alusta ja kestävät aina vuoden 2020 syksyyn saakka. Hankkeen aikana tullaan selvittämään yksilöllisen valmennuksen kustannuksia ja pyritään luomaan kustannustehokas valmennusmalli.

Uudet digitaaliset työkalut käytössä valmennuksessa

Valmennuksen tueksi on otettu käyttöön digitaalinen työkalu, jonka avulla voidaan tarkemmin kartoittaa ja tunnistaa asiakkaiden osaamisia sekä työmarkkina-asemaa suhteessa alueella tarjolla oleviin työtehtäviin. Työkalun avulla saadaan realistinen kuva työllistymismahdollisuuksista tietyille toimialoille, se helpottaa valmentajaa työnhakijoiden urapolkujen suunnittelussa.  Kun osaamiset ovat hyvin tiedossa, on niitä paljon helpompi tuoda esille myös työhakemuksessa ja haastattelutilanteessa.

Työnantajalle tukea ja ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan

VMP:n laajat yrityskontaktit tuovat valmennettaville työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen myötä valmentajilla on mahdollisuudet tukea työnantajaa ja sujuvoittaa työllistyjän työhön siirtymistä. Valmennuksen avulla on mahdollista löytää työvoimaa myös aloille, joilla tällä hetkellä on työvoimapulaa. Kaikki työnantajat ovat tervetulleita mukaan!

Lisätiedot: Päivi Patala / Erityisasiantuntija VMP Helsinki / VMP Urapalvelu

puh. 0504420185

email paivi.patala@vmp.fi

https://vmpurapalvelu.fi/tule-toihin/

Twitter #tuletöihin