Muutosturvapalvelu – Yrityksille

Muutosturvapalvelu – Yrityksille

MUUTOSTURVA – LAADUKAS TAPA TOTEUTTAA TYÖNANTAJAN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET

Muutosturvapalvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tukea YT-neuvotteluissa irtisanottavia työntekijöitä vastuullisin keinoin ja yritysimagoa tukien. Palvelu tarjoaa työnhakijalle henkilökohtaista tukea ja luo hänelle parhaat mahdolliset työllistymisen edellytykset. Työnhakijan käytettävissä on Eezy-työnantajaverkostot. Palvelu voidaan tuottaa ympäri Suomen.

PALVELUN SISÄLTÖ- VOIDAAN RÄÄTÄLÖIDÄ KOHDERYHMÄN TARPEISIIN SOPIVAKSI

Palvelu räätälöidään yrityksen ja työllistettävän kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi ja sisältö on neuvoteltavissa. Uravalmennus voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena, ryhmävalmennuksena tai näiden yhdistelmänä. Työnhakija saa käyttöönsä henkilökohtaisen valmentajan, joka on tukena koko matkan ajan, perehdytyksen palvelun työllistymismenetelmiin,  workshoppeja, henkilökohtaisen työnhakutilanteen kartoituksen, verkkovalmennuksen ja työnhakua helpottavan digitaalisen työkalun. Verkkovalmennus tarjoaa työnhakijalle interaktiivisen valmennusympäristön, jonka avulla työnhakijaa valmennetaan ja hänen tietouttaan lisätään työnhakumenetelmistä. Verkkovalmennus tarjoaa tukea pitkälle aikavälille koska se jää työnhakijan käyttöön yksilötapaamisten päätyttyä. Valmennustapaamisten välissä valmentaja pitää aktiivisesti yhteyttä työnhakijaan. Muutosturvan ulkopuolelle jääville työnhakijoille tarjoamme Lite –version valmennuksesta, joka pohjautuu etätukeen ja verkkovalmennukseen.

Palvelumme sisältää myös koulutuspolun. Teemme työnhakijoille osaamiskartoituksen uuden osaamisen määrittämiseksi, jonka pohjalta selvitämme sopivat koulutusmuodot. Tavoitteemme on löytää koulutus, jonka avulla työllistyminen toteutuu mahdollisimman nopeasti. Koulutuskumppanimme tarjoavat myös työn ohessa suoritettavaa koulutusta ja koulutamme myös itse esimerkiksi ammattikortteja (työturvallisuus, ajoluvat jne.)

YKSILÖLLINEN VALMENNUS – YKSILÖLLISET VALMENNUSMENETELMÄT TAKAAVAT PALVELUN SOPIVUUDEN KAIKEN TAUSTAISILLE TYÖNHAKIJOILLE

Palvelu sisältää nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta. Valmennus muodostuu mm. työnhakutaitojen, motivaation, osaamisen tunnistamisen ja myymisen, työelämätaitojen, työmarkkinatilanteen ja uuden työn aloittamiseen tarjottavan tuen teemoista. Kilpailutekijämme muutosturvapalvelussa on valmennuspalveluiden jatkuva kehittäminen, kaiken tasoisten työnhakijoiden tuntemus ja ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet. Ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet luodaan yhdistämällä yksilöllinen tuki, laadukkaat digitaaliset työkalut, analytiikka ja konkreettiset kontaktit työnantajaverkostoon.

REKRYTOINNIN AMMATTILAISET VALMENTAJINA – HYÖDYNTÄVÄT TYÖLLISTÄMISESSÄ LAAJAA TYÖNANTAJAVERKOSTOA JA RATKAISUKESKEISIÄ MENETELMIÄ

Eezyllä työskentelee valtakunnallisesti n. 30 valmentajaa, joilla on kokemusta erilaisten kohderyhmien työllistämisestä ja rekrytoinnista. Valmentajillamme on myös kattava osaaminen ratkaisukeskeisistä menetelmistä ja kyky kohdata työnhakijat YT-neuvottelujen jälkeen empatiakykyä hyödyntäen. Uravalmennukseen osallistuvat työnhakijat saavat kattavat Eezyn työllistymisverkostot käyttöönsä. Asiakasyrityksiä meillä on yli 5000 ja työnhakijat saavat ohituskaistan rekrytointeihin. Nämä asiakasyritykset tilaavat Eezyltä työntekijöitä keikkatyöhön, määräaikaisiin- ja vakituisiin työtehtäviin. Koulutamme myös asiakasyrityksillemme työntekijöitä, joten uudelleen työllistymiseen ei välttämättä tarvita tietyn alan kokemusta. Esimerkiksi logistiikka-alan ja kuljetustehtävien koulutukset ovat arkipäivää meille. Rekrytoimme kaiken tyyppisiin tehtäviin, joten palvelumme soveltuu erinomaisesti sekä työntekijöille, että toimihenkilöille. Ryhmävalmennuksen aikana järjestämme työhaastattelun Eezyllä.

ESIMIESTEN JA JOHDON TUKI MUUTOSTILANTEESSA- MUUTOS ON MAHDOLLISUUS VARMISTAA POSITIIVINEN TYÖNANTAJAMIELIKUVA

Esimiehille ja johdolle kannattaa tarjota tuki muutostilanteessa, jotta muutosprosessi voidaan toteuttaa laadukkaasti ja niin, että työnantajan maine tai prosessit eivät kärsi muutoksesta. Esimiehille ja johdolle tarjoamme tuen muutosviestintään, irtisanomistilanteen toteutukseen ja kommunikointiin ja esimiesroolin sujuvaan hoitamiseen muutostilanteessa. Jatkavan henkilöstön valmennus on erittäin tärkeätä jatkuvan toiminnan turvaamiseksi. Tarjoamme myös jatkavalle henkilöstölle valmennusta, joka tukee henkilöstön motivaatiota ja ylläpitää positiivista työnantajamielikuvaa sekä auttaa käsittelemään muutosta ja voimavaroja. Valmennuksen avulla työntekijät voivat käsitellä muutostilannetta rakentavasti, organisoida työskentelyä tehokkaasti ja ylläpitää motivaatiota.

MITÄ LAKI SANOO MUUTOSTURVASTA?

Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla siten, että tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotuille tuli oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 30 henkeä, työsuhteet ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä ja henkilö on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä. Työnantajan tarjoaman valmennuksen tai koulutuksen on vastattava arvoltaan henkilön tai toimipaikan henkilöstön keskimääräistä kuukausipalkkaa. Palvelu on tarjottava kahden kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä ellei painavasta syystä muuta sovita. Työnantaja sopii myös TE-toimiston kanssa palveluiden esittelystä YT-neuvottelujen päätteeksi.

 

Voit tilata palvelun esitteen ja tarjouksen Päivi Patalalta paivi.patala@eezy.fi.


Tiedustelut ja tarjouspyynnöt:
Päivi Patala/paivi.patala@eezy.fi. / 050 442 0185 tai Heikki Ruohonen / heikki.ruohonen@eezy.fi / 040 142 9752