Kategoria: Ajankohtaista

TYÖLLISTÄ TAIDOLLA -HANKE

VMP Urapalvelu pärjäsi hienosti Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailutuksessa ja pääsi yhdeksi palveluntuottajaksi kaikilla 15 ELY -alueella. Kaikkiaan hankkeeseen valittiin kymmenen tahoa, jotka palvelua tuottavat. Työllistä taidolla -hankkeen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja sparrata pieniä kasvuyrityksiä ensimmäisissä rekrytoinneissa.

Palvelussa tehdään ensin alkukartoitus, jossa selvitämme yrityksen liiketoiminnallisen tilanteen ja millaiset kasvunäkymät yrityksellä olisi työllistämisen tai työn hankkimisen kautta. Seuraavassa vaiheessa annamme henkilökohtaista neuvontaa ja teemme käytännöllisen etenemissuunnitelman. Palvelun lopuksi käymme vielä läpi loppusparrauksen, jossa varmistetaan yrityksen valmiudet hankkia itsenäisesti työvoimaa. Palvelu on osallistuville yrityksille ilmainen. Sopimuskausi on 15.5.2019 – 31.12.2020, ja tämän lisäksi optio yhteen lisävuoteen.

Aiempien kokemusten pohjalta pienillä yrityksillä tai aloittelevilla yrittäjillä voi olla epävarmuutta ja huolia työvoiman hankkimiseen liittyen. He saattavat pohtia esim. paljonko rekrytointi maksaa, mitä jos työntekijä ei sovikaan yritykseen, mitä jos työtä ei riitä jatkuvasti tai osaanko hoitaa kaikki työnantajan velvollisuudet oikein. Palvelusta saa konkreettisia neuvoja työnantajana toimimiseen.

-VMP:llä on pitkä kokemus työnvälityksestä, yrittäjyydestä ja työvoiman rekrytoinnista kaikkialla Suomessa. Koemme siksi olevamme pienille kasvuhakuisille yrityksille paras kumppani ja mentori, kun he alkavat miettiä ensimmäisiä rekrytointeja. Työvoiman oikeanlaisella lisäämisellä, sekä rekrytointien onnistumisella on suuri merkitys yrityksen kasvun kannalta ja haluamme ehdottomasti olla auttamassa maamme yrittäjiä onnistumaan. Pienten yritysten kasvuedellytyksien varmistaminen tukee myös Suomen tavoitetta nostaa työllisyysastetta – toteaa VMP Urapalveluiden liiketoimintajohtaja Heikki Ruohonen.

Työllistä taidolla on valtakunnallinen Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-toimiston rahoittama ja hallinnoima hanke. Palvelulla pyritään tukemaan yritysten vakaata kasvua tarjoamalla maksutta tietoa ja neuvontaa työnantajuudesta ja työn hankkimisen eri muodoista, sekä helpottamaan sopivien osaajien etsimistä.

Palvelun tarjoaa TE-toimisto, mutta sen toteutuksesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti viidellätoista eri ELY-alueella.

Tulevaisuuden työllistämispalvelut rakennetaan yhteistyöllä

Tämä blogi on julkaistu aiemmin (18.4.19) konsernin emoyhtiön sivuilla

Viimeisten vuosien aikana on toteutettu useita valtakunnallisia työllistämispilotteja, jotka ovat johtaneet erinomaisiin lopputuloksiin. Sipilän hallituksen aikana toteutettiin työllisyyden osalta kuntakokeilu, jossa kunnat saivat päävastuun työttömyyden hoidosta. Esimerkiksi Tampereella nähtiin, kuinka kaupunki voi toimia työllisyyden hoidon veturina, kilpailuttajana, ja kokeilla yksityisten palveluntarjoajien eri ratkaisuja osana työttömyyden hoitoa ja työllistämisen edistämistä. Näiden työllistymiskokeilujen taustalla on ollut vahvasti asiakaslähtöisyys ja yhteistyö: halu löytää monipuoliset työllistymispolut.

Pilotointi ja innovatiiviset palvelut ovat olleet työvoimapalveluiden tukijalat. Meidät alalla olevat toimijat on kannustettu luomaan konsortioita, alliansseja, rakentamaan yhteistyöverkostoja. Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa ei tarvita uusia hallintomalleja, vaan vahvempaa toimivaltaa ja mahdollisuuksia tehdä aidosti yhteistyötä. Julkinen sektori on toiminut tilaajana, ja palvelun tarjoajista on usein löytynyt niin yksityinen toimija, kolmas sektori kuin oppilaitostoimija toistensa palveluita täydentäen. Monipuolinen palveluiden tarjonta sekä palkkiolähtöinen maksujärjestelmä ovat tätä päivää. Usein näissä työllistämispiloteissa tänä päivänä maksetaan työllistämisestä, ei pelkästään työajasta. Tämä ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

Toivomme, että tuleva hallitus jatkaisi samankaltaista palveluiden rakentamista ja kehittämistä. Työllisyyspalveluissa jokaiselle on mahdollista löytää oma selkeä ja yhteiskuntaan lisäarvoa tuottava roolinsa. Työllisyyden hoitoon tarvitaan julkisen sektorin lisäksi kolmas sektori, oppilaitostoimija ja yksityinen toimija. Monipuolisella toimijaverkostolla saadaan useammalle löydettyä se oma paikka työelämästä. 

Juha Pesola, toimitusjohtaja, VMP Oyj
Heidi Alariesto, kehitysjohtaja, VMP Ura Oy

YKSILÖLLINEN VALMENNUS JOHTAA YHTEISKUNTAVASTUULLISEEN TYÖLLISTÄMISEEN

 

Työllisyyspalveluiden kehittäminen ja 75 prosentin työllisyysasteen tavoittelu tarvitsee uudenlaisia kumppanuuksia ja rohkeaa yhteistyötä. VMP on kärkijoukoissa mukana uudistamassa henkilöstöpalvelualaa kohti yhteiskuntavastuullista toimintaa ja kestävää työllistämistä.

VMP tekee kehitystyötä Tule töihin -hankkeessa, jossa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluita. Tässä muutama konkreettinen esimerkki miten olemme onnistuneet.

Uudenlaiset kumppanuudet toteutuneet ja tuoneet onnistumisia

Tule töihin -hankkeessa rakennetaan uusien kumppanien kanssa yhteistyötä. Pääkumppaneina hankkeessa ovat Uudenmaan TE-toimisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhtenä isona onnistumisena nähdään valmennuksen kehittäminen yhdessä TE-palveluiden ammattilaisten kanssa, sillä toimijoiden välinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat edellytyksiä palveluprosessin parantamiselle.

Yhteistyö on tuonut arvokasta tiedonvaihtoa asiakkaiden tarpeista sekä lisännyt ammattilaisten osaamista puolin ja toisin.

Jo tähän mennessä on havaittu, että yhteistyö on vienyt eteenpäin palveluiden laatua sekä asiakasohjausta viranomaistahon ja yksityisen palvelutuottajan välillä. Hankkeessa on pystytty tunnistamaan myös keskeisiä haasteita tai esteitä työllistymiselle. Pääkaupunkiseudulla keskeinen väylä asiakkaalle ilmoittautua valmennukseen on infotilaisuus. Näitä infotilaisuuksia on tarkoitus palvelumuotoilun keinoin kehittää, jotta valmennuksesta hyötyvät työnhakijat löytävät palveluun. Yhtenä haasteena työllistymiselle voi olla työnhakijan puutteelliset IT-taidot tai jopa laitteiden puute. Tähänkin asiaan etsitään parhaillaan toimivaa ratkaisua yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Uusi kohderyhmä ja uusi valmennustapa testissä

Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston palvelulinjalta 3, joka on tuetun työllistymisen palvelulinja.  Asiakkaat tarvitsevat työllistymiseensä tukea vaihtelevasti. Pitkäkestoista, vaativampaa työllistymisen tukea tarvitsevan kohdalla valmennuksessa on olennaista valmennuksen sisältöjen sovittaminen tarpeeseen. Se on myös resurssien kannalta järkevää. Valmennuksen tulee olla yksilöllistä, jotta asiakas ei vain siirry massapalvelusta toiseen, vaan saa sen sijaan työllistymiseen konkreettista tukea yksilöllisen palvelun avulla. Tästä syystä valmennuksen sisältöjä ja prosessia rakennetaan hankkeessa asiakaslähtöisesti.

Valmennuksen suunnitteluun on ammennettu osaamista myös sosiaalipuolen työllistymistä tukevista palveluista, joissa korostuu yksilöllinen, pitkäaikaisempi tuki sekä palvelutarpeen tunnistaminen.

Valmennukset ovat käynnistyneet vuoden 2019 alusta ja kestävät aina vuoden 2020 syksyyn saakka. Hankkeen aikana tullaan selvittämään yksilöllisen valmennuksen kustannuksia ja pyritään luomaan kustannustehokas valmennusmalli.

Uudet digitaaliset työkalut käytössä valmennuksessa

Valmennuksen tueksi on otettu käyttöön digitaalinen työkalu, jonka avulla voidaan tarkemmin kartoittaa ja tunnistaa asiakkaiden osaamisia sekä työmarkkina-asemaa suhteessa alueella tarjolla oleviin työtehtäviin. Työkalun avulla saadaan realistinen kuva työllistymismahdollisuuksista tietyille toimialoille, se helpottaa valmentajaa työnhakijoiden urapolkujen suunnittelussa.  Kun osaamiset ovat hyvin tiedossa, on niitä paljon helpompi tuoda esille myös työhakemuksessa ja haastattelutilanteessa.

Työnantajalle tukea ja ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan

VMP:n laajat yrityskontaktit tuovat valmennettaville työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen myötä valmentajilla on mahdollisuudet tukea työnantajaa ja sujuvoittaa työllistyjän työhön siirtymistä. Valmennuksen avulla on mahdollista löytää työvoimaa myös aloille, joilla tällä hetkellä on työvoimapulaa. Kaikki työnantajat ovat tervetulleita mukaan!

Lisätiedot: Päivi Patala / Erityisasiantuntija VMP Helsinki / VMP Urapalvelu

puh. 0504420185

email paivi.patala@vmp.fi

https://vmpurapalvelu.fi/tule-toihin/

Twitter #tuletöihin